Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 8/2021

The Pope’s Prayer Intention for August 2021

* Cầu Cho Giáo Hội: Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh nhận lãnh từ Chúa Thánh Thần ân sủng và sức mạnh để tự canh tân dưới ánh sáng Tin Mừng.

* For the Church: Let us pray for the Church, that she may receive from the Holy Spirit the grace and strength to reform herself in the light of the Gospel.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com