Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 9/2021

The Pope’s Prayer Intention for September 2021

* Cầu Cho Lối Sống Thân Thiện Với Môi Trường: Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người biết can đảm chọn lựa một lối sống giản dị và thân thiện với môi trường, cũng như biết vui mừng khi thấy giới trẻ quyết tâm chọn cách sống như vậy.

* For an Environmentally Sustainable Lifestyle: We pray that we all will make courageous choices for a simple and environmentally sustainable lifestyle, rejoicing in our young people who are resolutely committed to this.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com