NGUYỆT SAN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP

Một tờ báo mỗi gia đình Công giáo Việt Nam nên có trong nhà mình

Báo được chuyển đến tận nhà quí vị hằng tháng.

Tòa báo sẽ tặng một tờ lịch Công giáo mỗi năm.

QUÝ VỊ CÓ NHU CẦU ĐẶT BÁO, XIN LIÊN LẠC:

Lm. Gioakim-Piô Nguyễn Duy Lộc, C.Ss.R.

Tel. (562) 424-2041; Cell. (832) 867-5741; Email: baoducme@gmail.com

“Hãy mua báo Mẹ để cộng tác với chúng tôi đem Tin Mừng Chúa Cứu Thế đến cho mọi người.”

Độc giả thường: 40 USD/năm; Độc giả ân nhân: 50 USD/năm

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com