VIỆC ĐƯA CÁC TƯỢNG ẢNH & ẤN PHẨM ĐẾN NHÀ THỜ

Để giúp Cha Chính xứ chu toàn trách nhiệm chăm sóc đức tin Công giáo của người tín hữu theo đúng chỉ dẫn của Giáo hội nói chung và Giáo phận Dallas nói riêng, xin mọi người đừng đưa các tranh ảnh, CD và những ấn phẩm, ngay cả liên quan đến việc thực hành đạo đức Kitô giáo, vào trong khuôn viên Giáo xứ và Nhà thờ nếu không có phép của Cha Chính xứ. Chân thành cảm ơn sự cộng tác của mọi người.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com