Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 3/2022

The Pope’s Prayer Intention for March 2022

* Lời giải đáp của Kitô giáo cho các vấn nạn về đạo đức sinh học: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các Kitô hữu, khi đối diện với những thách đố mới về đạo đức sinh học, vẫn tiếp tục bảo vệ phẩm giá sự sống con người bằng cầu nguyện và hành động.

* A Christian Response to Bioethical Challenges: We pray for Christians facing new bioethical challenges; may they continue to defend the dignity of all human life with prayer and action.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com