Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 4/2022

The Pope’s Prayer Intention for April 2022

* Cầu cho các Nhân viên Y tế: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nhân viên y tế phục vụ các bệnh nhân và những người già cả, đặc biệt tại các nước nghèo; ước gì họ được hỗ trợ bởi chính quyền và cộng đoàn địa phương.

* Health Care Workers: We pray for health care workers who serve the sick and the elderly, especially in the poorest countries; may they be adequately supported by governments and local communities.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com