CHẦU THÁNH THỂ
THỨ SÁU ĐẦU THÁNG (6/5)

Thứ Sáu Đầu Tháng ngày 06/05/2022 sẽ có Chầu Thánh Thể liên tục tại Nhà Nguyện từ 7 giờ 30 sáng đến 6 giờ 30 chiều. Đặc biệt từ 3-3:15pm có đọc chung kinh Lòng Chúa Thương Xót.

Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức mạnh và ơn chữa lành cho tâm hồn, gia đình, cộng đoàn, xã hội.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com