Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5/2022

The Pope’s Prayer Intention for May 2022

* Cầu Cho Đức Tin Của Giới Trẻ: Chúng ta hãy cầu nguyện tất cả các bạn trẻ được mời gọi hướng đến một đời sống viên mãn; xin cho họ nhận ra, Đức Maria là mẫu gương về việc lắng nghe, phân định một cách chín chắn, can đảm trong đức tin và nhiệt thành trong phục vụ.  

* For Faith-Filled Young People: We pray for all young people, called to live life to the fullest; may they see in Mary’s life the way to listen, the depth of discernment, the courage that faith generates, and the dedication to service.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com