THÔNG TIN VỀ NIÊN HỌC 2022-2023

2022-2023 Sunday School Information

1) Sun, May 8 & May 15:  Late Registration / Ghi danh trễ

2) Sun, May 22, June, July, and Sun, Aug 01:  No Registration / Văn phòng KGD đóng cửa

3) Sun, Aug 8 (9am – 12pm):  Last Day of Late Registration / Văn phòng KGD mở cửa

4) Sun, Aug 21:  Khai Giảng GL-VN-TNTT / First Day of Sunday School

5) Lệ phí ghi danh trễ (sau April 24) là:

Late Registration Fee:  Giáo Lý: $120 – Việt ngữ: $80 - Thiếu nhi: $50

6) Tuổi Ghi Danh / Minimum Age Requirements for Registration

Việt Ngữ: 6 tuổi (sinh trước hoặc vào ngày 31 tháng 8 năm 2016)

Giáo Lý:   6 tuổi (sinh trước hoặc vào ngày 31 tháng 8 năm 2016)

TNTT:      7 tuổi (sinh trước hoặc vào ngày 31 tháng 8 năm 2015)

7) Thời Gian Học/Sinh Hoạt Khối Giáo Dục / KGD Schedule

        9:00am - 10:15am         Giáo Lý / Faith Formation (1st – 10th grade)

        10:30am - 11:45am       Việt Ngữ / Vietnamese Language (all grades) + GL (Post-Confirmation)

        Noon                               Thánh Lễ Thiếu Nhi / Youth Mass                  

        1:45pm – 3:00pm           TNTT / Eucharistic Youth Society + VN (some grades are available)

        3:15pm - 4:30pm            Giáo Lý / Faith Formation

        10:30am - 11:45am       Việt Ngữ / Vietnamese Language (all grades) + GL (Post-Confirmation)

        Noon                               Thánh Lễ Thiếu Nhi / Youth Mass                  

        1:45pm – 3:00pm           TNTT / Eucharistic Youth Society + VN (some grades are available)

        3:15pm - 4:30pm            Giáo Lý / Faith Formation

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com