THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI NHÂN SỰ KHỐI GIÁO DỤC

* Chương trình Việt ngữ: Kể từ Niên học 2022-2023, Thầy Lê Tấn Thanh sẽ không còn phụ trách Chương trình Việt ngữ và Cha Chính xứ đã bổ nhiệm người thay thế là Thầy Phan Thanh. Giáo xứ hết lòng cảm ơn Thầy Lê Tấn Thanh về sự tận tụy trong hơn 20 năm qua trong sứ mạng phối hợp với các Thầy Cô để hướng dẫn con em lớn lên trong văn hóa và ngôn ngữ Việt. Đồng thời, xin mọi người, cách riêng các Thầy Cô Việt ngữ, tích cực cộng tác với Thầy Phan Thanh trong công việc nhiều thách đố này.

* Chương trình Giáo lý: Cha Chính xứ đã bổ nhiệm Cha Phó Gioan Baotixita Đoàn Bá Thịnh phụ trách Chương trình Giáo lý cho Niên học 2022-2023. Giáo xứ chân thành cảm ơn Thầy Phạm Hồng Phúc đã hy sinh nhiều thời gian và công sức để điều hợp Chương trình Giáo lý trong Niên học 2021-2022 vừa qua.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com