CHƯƠNG TRÌNH ESL & LUYỆN THI QUỐC TỊCH

Chương trình ESL Lớp Luyện Thi Quốc Tịch sẽ khai giảng vào 7 giờ tối thứ Ba, ngày 6 tháng 9 năm 2022. Chương trình ESL bao gồm các lớp 1, 2, 3 và sẽ học vào tối thứ Ba và tối thứ Năm hằng tuần, từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối. Lớp Luyện Thi Quốc tịch vào mỗi thứ Tư hằng tuần sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư cũng từ 7 giờ tối đến 9 giờ tối.

Thời khóa biểu ghi danh cho ESL & Luyện thi Quốc tịch tại Trung tâm Thánh Anphong dược tiến hành như sau:

- Thứ Ba (23/8/2022) từ 6 giờ 30 chiếu đến 7 giờ 30 tối.

- Thứ Năm (25/8/2022) từ 6 giờ 30 chiếu đến 7 giờ tối

- Thứ Ba (30/8/2022) từ 6 giờ 30 chiếu đến 7 giờ 30 tối.

- Thứ Năm (1/9/2022) từ 6 giờ 30 chiếu đến 7 giờ tối

- Thứ Ba (6/9/2022) từ 6 giờ 30 chiếu đến 7 giờ 30 tối.

- Thứ Năm (8/9/2022) từ 6 giờ 30 chiếu đến 7 giờ tối

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com