TIN MỪNG THEO THÁNH LUCA

Thầy Phó tế Vincent Đàm Hữu Thư sẽ mở khóa học tìm hiểu về Tin Mừng theo Thánh Luca với các chủ đề chính như sau:

1. Mục Đích và Ý Nghĩa của Tin Mừng Luca - Tin Mừng về Ơn Cứu Độ dành Cho Muôn Dân.

2. Chúa Giê-su Là Ai: Con Thiên Chúa - Đấng Messiah - Đấng Cứu Thế, Đấng Cứu Chuộc Muôn Dân - Con Người.

3. Chúa Giê-su và Vương Quốc (Nước) Thiên Chúa.

4. Chúa Thánh Thần Trong Tin Mừng Luca.

5. Cầu Nguyện trong Tin Mừng Luca.

6. Tiền Bạc và Của Cải trong Tin Mừng Luca.

7. Cuộc Thương Khó - Sự Chết - Sống Lại và Lên Trời của Chúa Giê-su: Giao Ước Mới.

8. Là Môn Đệ Chúa Giê-su - Theo và Làm Chứng về Chúa Giê-su. 

9. Giới thiệu phần thứ Hai - Tìm Hiểu Sách Tông Đồ Công Vụ - Đời Sống Giáo Hội - Rao Giảng Tin Mừng Cứu Độ cho Muôn Dân (Do Thái và Dân Ngoại).

Khóa học với tổng cộng 12 buổi được tổ chức mỗi Chúa nhật tại Phòng 115 của Trung Tâm Thánh An Phong, bắt đầu vào ngày 11 tháng 9 và kết thúc ngày 11 tháng 12, 2022.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com