Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 9/2022

The Pope’s Prayer Intention for September 2022

* Cầu Cho Việc Chấm Dứt Án Tử Hình: Chúng ta hãy cầu nguyện để án tử hình, vốn xúc phạm đến phẩm giá của con người, sẽ bị bãi bỏ trong luật pháp của mọi quốc gia trên thế giới

* For Abolition of the Death Penalty: We pray that the death penalty, which attacks the dignity of the human person, may be legally abolished in every country

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com