Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 10/2022

The Pope’s Prayer Intention for October 2022

* Cầu Cho Giáo Hội Của Mọi Người: Chúng ta hãy cầu nguyện, để Giáo hội vẫn luôn trung thành và can đảm loan báo Tin Mừng, trở thành một cộng đoàn của tình liên đới.

* For A Church Open to Everyone: We pray for the Church; ever faithful to, and courageous in preaching the Gospel, may the Church be a community of solidarity.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com