Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 11/2022

The Pope’s Prayer Intention for November 2022

* Cầu Cho Trẻ Em Đau Khổ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho trẻ em đau khổ, cách riêng trẻ em vô gia cư, trẻ em mồ côi, và nạn nhân của chiến tranh, để các em được bảo đảm việc giáo dục và có được cơ hội trải nghiệm tình cảm gia đình.

* Children Who Suffer: We pray for children who are suffering, especially those who are homeless, orphans, and victims of war; may they be guaranteed access to education and the opportunity to experience family affection.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com