GHI DANH CHƯƠNG TRÌNH CHÉN THÁNH GIA ÐÌNH CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI

Vì Thánh Thể là trung tâm của đức tin Công Giáo và cuộc sống Giáo Xứ, Chương Trình Cầu Nguyện Với Chén Thánh Ơn Gọi khuyến khích các gia đình ghi danh để cầu nguyện cho ơn gọi bởi vì chính từ trong gia đình mà chúng ta sẽ gieo các hạt giống ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.

Trong Thánh Lễ chiều thứ Bảy hoặc ngày Chúa nhật, trước khi ban phép lành, Linh mục kêu gọi gia đình tham gia vào Chương trình này tiến đến cung thánh để được trao Chén Thánh Ơn Gọi, và ngài ủy thác gia đình này hãy cầu nguyện cho ơn gọi đời sống linh mục và tu sĩ.

Sau khi nhận chén thánh về nhà, gia đình đặt ở một nơi xứng đáng để mọi người có thể qui tụ và cầu nguyện mỗi ngày cho ơn gọi. Vào thứ Bảy tiếp theo, Chén Thánh Gia Ðình sẽ được đưa trở lại trong Phòng Thánh của Nhà Thờ để cho gia đình kế tiếp.

Những gia đình nào muốn nhận Chén Thánh Ơn Gọi về nhà để cầu nguyện, xin liên lạc với Văn phòng Giáo xứ ở số điện thoại (972) 414-7073 hoặc email đến dmhcggarland@gmail.com

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com