VỀ VIỆC RAO Ý LỄ

1) Vì có nhiều người xin lễ trong tháng 11 và để không kéo dài thời gian rao ý lễ, Kinh Sáng trong tháng này sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 30 sáng thay vì 6 giờ 35 sáng như trước đây, và chỉ trong tháng này mà thôi.

2) Cũng vậy, để không kéo dài thời gian rao ý lễ, từ đây về sau, những ai xin lễ cùng 1 ý chỉ trong nhiều ngày (ví dụ 1 tháng), Giáo xứ chỉ rao trong 5 Thánh lễ liên tiếp mà thôi, mặc dầu các cha vẫn phải dâng đủ số Thánh lễ theo yêu cầu của người xin cho dù không rao.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com