ĐỌC KINH TÔN VƯƠNG

Ngày 13/11/2022 lúc 7:00PM

Giáo Khu 1:        ÔB Cố Nguyễn Văn Tuynh    (972) 414-5276

                                    2102 Sword Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 2:        ÔB Đào Huy Lâm                  (469) 396-2321

                             3029 Teakwood Dr., Garland, TX 75044

Giáo Khu 11:      ÔB Đặng Quốc Bảo                (214) 620-5739

                             340 Cave River Dr., Murphy, TX 75094

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com