Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 12/2022

The Pope’s Prayer Intention for December 2022

* Cầu Cho Các Tổ Chức Tình Nguyện Vô Vị Lợi: Chúng ta cầu nguyện cho các tổ chức tình nguyện vô vị lợi đang dấn thân cho việc phát triển nhân bản, tìm ra được nhiều người tận tâm vì lợi ích chung và không ngừng tìm kiếm những con đường hợp tác quốc tế mới.

* Volunteer Not-for-Profit Organizations: We pray that volunteer non-profit organizations committed to human development find people dedicated to the common good and ceaselessly seek out new paths to international cooperation.

 
  
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com