Ý CHỈ CẦU NGUYỆN ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 1/2023

The Pope’s Prayer Intention for Janurary 2023

* Cầu cho các nhà giáo dục: Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

* For Educators: We pray that educators may be credible witnesses, teaching fraternity rather than competition and helping the youngest and most vulnerable above all

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com