CHƯƠNG TRÌNH GÂY QUỸ MỤC VỤ GIÁO PHẬN NĂM 2023

Hằng năm vào cuối tháng 1, Giáo phận có chương trình Gây Quỹ Mục Vụ để tài trợ cho các chương trình mục vụ của Giáo phận. Năm 2021 vừa qua, Giáo phận Dallas đã nhận được sự đóng góp từ các giáo xứ với số tiền là 8.181.000 triệu Mỹ kim, trong đó Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã quyên góp khoảng 129.000 Mỹ kim, và là một trong 19 giáo xứ đã đóng hơn chỉ tiêu được giao trong tổng số 75 giáo xứ của Giáo phận. Đức Cha hết lòng cảm ơn về tấm lòng rộng rãi của mọi người. Xin Ông Bà và Anh Chị Em tiếp tục quảng đại trong việc Gây Quỹ Mục Vụ Hằng Năm của Giáo phận trong những ngày tới. Những ai muốn đóng góp online, xin vào trang nhà www.dallasbishopsappeal.com.

Dưới đây là lịch trình Gây Quỹ Mục Vụ Giáo Phận năm 2023:

* Ngày 21-22/1: Giáo dân được thông báo hãy cầu nguyện và chuẩn bị cho việc điền Phiếu Hứa Dâng Cúng vào tuần tới.

* Ngày 28-29/1: Sau bài giảng ngắn trong Thánh lễ về ý nghĩa của Việc Gây Quỹ Mục Vụ Hằng Năm, đại diện Hội đồng Tài chánh hướng dẫn mọi người điền và đưa lại Phiếu Hứa Dâng Cúng cho Giáo xứ.

* Ngày 4 & 5/2: Thu góp Phiếu Hứa Dâng Cúng lần chót cho những ai chưa có cơ hội đưa lại.

Next weekend, January 28-29 is Commitment Weekend which is an opportunity to help the Catholic Diocese of Dallas raise necessary funds through the Bishop’s Annual Appeal. Each year, we commit ourselves to reflect on God’s great generosity and respond with a gift of our own that helps bring others into a relationship with Jesus Christ and His Church.

Through your generous support we are able to serve thousands of families and individuals throughout the diocese and North Texas.

Please come to Mass next weekend prepared to make a commitment to the Appeal, or visit us online for more information and to make a donation: https://dallasbishopsappeal.com

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com