THÔNG CÁO CỦA GIÁO PHẬN DALLAS VỀ
CÁC LINH MỤC Ở NƠI KHÁC ÐẾN CỬ HÀNH BÍ TÍCH

Notice of Diocese of Dallas Concerning Visiting Priests and Speakers

Theo yêu cầu của Giáo phận Dallas, các linh mục đến cử hành bí tích trong địa phận hoặc các giáo dân đến diễn thuyết, phải có giấy giới thiệu hoặc chứng nhận “không có gì ngăn trở” từ bề trên hoặc giới chức thẩm quyền của họ. Giấy chứng nhận phải được cấp trong vòng 6 tuần lễ trước khi vị đó đến giáo phận.

Quý Ông Bà và Anh Chị Em trong Giáo xứ khi có các linh mục thân quen đến thăm, xin vui lòng nhắc nhở các ngài để các ngài chuẩn bị trước giấy chứng nhận mà Giáo phận yêu cầu.

Visiting priests coming to the diocese to celebrate a sacrament must present a celebret or affidavit of good standing issued within the previous six-week period. Lay speakers must present a letter of good standing from their pastors or diocese within the previous six-week period.

 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com