THÔNG BÁO THỨ TƯ LỄ TRO

Vào thứ Tư Lễ Tro ngày 22 tháng 2 tới đây, Giáo xứ có 4 Thánh lễ vào lúc 6:45 am, 9 am, 7 pm và 9 pm trong đó có Nghi thức xức tro.

Vào ngày thứ Tư Lễ Tro, các tín hữu phải ăn chay và kiêng thịt theo qui định sau đây:

(a) Việc kiêng thịt cho những người từ 14 tuổi trở lên;

(b) Việc giữ Chay dành cho các tín hữu từ 18 tuổi trở lên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi.

Vào những ngày ăn chay, các tín hữu được phép ăn một bữa no và hai bữa ăn nhẹ để duy trì sức khoẻ, nhưng hai bữa ăn nhẹ này khi cộng lại không bằng một bữa ăn no, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Ngoài ra, vào những ngày ăn chay, không được phép ăn thêm ngoài các bữa ăn đã được qui định.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com