Chương trình bác ái giúp người nghèo trong Mùa Chay.
 
      Trong Mùa Chay, ngoài các việc thực hành truyền thống là ăn chay và cầu nguyện, Giáo xứ chúng ta có chương trình bác ái giúp người nghèo. Những ai có ý muốn giúp, thì có các phong bì để sẵn dưới cuối nhà thờ. Xin bỏ phong bì vào thùng xin phúng điếu ngay cửa ra vào nhà thờ để khỏi thất lạc.
 
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com