THAY ĐỔI GIỜ GIẤC VÀ CHƯƠNG TRÌNH NGÀY THỨ SÁU TUẦN THÁNH
 
      Xin lưu ý Ông bà anh ch em ngày th Sáu tun Thánh có chút thay đi gi gic và chương trình, c th là 3 gi chiu chúng ta s có đi đàng thánh giá ngoài tri, 4:30pm s có chiếu phim “The Passion of Christ” ti nơi đây, Sau đó 6:40pm s bt đu tun Cu Nht Kính Lòng Chúa Thương Xót, 7 gi là nghi thc tưởng nim cuc thương khó Chúa Giêsu. Xin cng đoàn lưu ý đ sp xếp tham d đy đ 
 
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com