HỘI THẢO YOUTH SEMINAR CHO LỚP GIÁO LÝ 7 VÀ 8

      Chúa Nht ngày 26 tháng 3, các em hc sinh Giáo lý lp 7 và lp 8, c bui sáng ln chiu, s có bui hi thYouth Seminar chung ti hi trường Thánh Anphong, t 9 gi sáng đến 10:15 sáng. Thế nên xin ph huynh lưu ý rng Giáo lý lp 7 và lp 8 lúc 1:45pm s không có lp vì đã có hi tho bui sáng ri. 
 
  
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com