HUẤN LUYỆN GIẢNG VIÊN GIÁO LÝ

Giáo xứ chúng ta sẽ có một ngày Huấn luyện Giảng viên Giáo lý trong mùa hè này vào thứ Bảy 15/7 do hai Nữ Tu dòng Đaminh Houston: Sơ Thanh Thủy và Sơ Khánh Vân hướng dẫn, chủ yếu bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Cha Chính Xứ và Cha Phó Xứ tha thiết mời gọi các Giảng viên đang dạy Giáo lý và những ai muốn trở thành Giảng viên Giáo lý tương lai ghi danh tham dự chương trình bổ ích này. Thời gian và chi tiết xin xem Bản Tin Mục Vụ hoặc lên Website của Giáo xứ

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com