RỬA TỘI TRẺ EM (Ngày 8/7)
INFANT BAPTISM (JULY 8)

Nghi thức Rửa tội Trẻ Em sẽ được cử hành vào thứ Bảy tuần thứ 2 trong tháng, là ngày 8 tháng 7 tại Nhà thờ lúc 3:30PM. Những cha mẹ nào muốn ghi danh rửa tội cho con em, xin vui lòng lên Văn phòng Giáo xứ trong các giờ làm việc, chậm nhất vào ngày thứ Tư ngày 5 tháng 7 để điền đơn và nhớ đem theo bản sao giấy khai sinh. 
 
Do you want to get your child baptized? The next baptism date is Saturday July 8th at 3:30PM in the Church. To register, please go to the Parish Office during business hours by Wednesday July 5th to fill out the form. Please bring a copy of the birth certificate of the child to be baptized.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com