THÔNG BÁO VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHẦU THÁNH THỂ SUỐT NĂM
 

Đáp li li mi gi ca Hi Đng Giám Mc Hoa Kỳ sng năm Phc Hưng Thánh Th, đ làm mi li lòng yêu mến, tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Th. Bđu t th Sáu ngày 7 tháng 7 năm 2023, lin sau Thánh L chiu th Sáu hng tun, s có chương trình Chu Thánh Th do các Đoàn th, Ban ngành đm trách. Cách thc Chu Thánh Th s theo trình t sau đây:

 

CHU THÁNH TH

(Chiu th Sáu hng tun)

 

* Chương Trình:

          - Sau Li Nguyn Kết L, đt Mình Thánh Chúa (Quỳ)

          - Hát ca ngi Thánh Th & xông hương

          - Nghe bài suy nim.

            Hết bài suy nim, thinh lng vài phút (Ngi)

          - Hát ca ngi Thánh Th

          - Li nguyn (Quỳ & đc chung)

          - Này Con Là Đá – Tantum Ergo

          - Lời nguyện kết thúc – Ban phép lành

          - Rước Mình Thánh vào nhà nguyn

          - Mi người ra v (Không hát)

         

 

LCH CHU THÁNH TH THÁNG 7

 

- Th Sáu, ngày 07 tháng 7: Hi Các Bà M Công Giáo

- Th Sáu, ngày 14 tháng 7: Hi Đc M Hng Cu Giúp

- Th Sáu, ngày 21 tháng 7: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm

- Th Sáu, ngày 28 tháng 7: Ban D B Hôn Nhân

 

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com