CHẦU THÁNH THỂ LIÊN TỤC TẠI NHÀ NGUYỆN

Thứ Sáu đầu Tháng ngày 6/10 và thứ Sáu tuần 2 ngày 13/10 sẽ có Chầu Thánh Thể liên tục tại Nhà Nguyện từ 7:30am – 6:30pm.

Đặc biệt từ 3PM – 3:15Pm có lần chuỗi chung kính Lòng Chúa Thương xót.
 
Kính mời cộng đoàn đến để cầu nguyện, tôn kính và thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn sức mạnh và ơn chữa lành cho tâm hồn, gia đình và cộng đoàn.
 
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com