Khai Giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng Cho Người Lớn 2023-2024

Giáo xứ sẽ khai giảng Lớp Giáo Lý Dự Tòng 2023-2024 vào thứ Ba ngày 22/8/2023 lúc 7:30pm tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh Anphongsô, phòng 139.

Các Anh Chị Dự Tòng sẽ theo học, tìm hiểu và thực hành đời sống đạo Công Giáo vào mỗi tối thứ Ba từ 7:30pm-9pm, cũng như tham dự Thánh Lễ mỗi sáng Chúa Nhật từ 10:00am-11:00am.

Chương trình năm học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 19/5/2024.

Xin điền đơn ghi danh và nộp lệ phí tại Văn phòng Giáo xứ. Nếu có thắc mắc, xin gọi: 972-414-7073.

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com