Khai Giảng Lớp Giáo Lý Cho Các Em Thanh Thiếu Niên 2023-2024

GXMHCG sẽ khai giảng lớp Giáo Lý Dự Tòng và Thêm Sức cho các em thanh thiếu niên tuổi từ 13 đến 20 vào ngày 27 tháng 08 năm 2023 lúc 9:00am tại Trung Tâm Giáo Dục Thánh Alphonsô, phòng 115.

Các em sẽ học Giáo Lý bằng tiếng Anh mỗi sáng Chúa Nhật từ 9:00am đến 9:50am và tham dự Thánh Lễ từ 10:00am đến 11:00am.

Lớp học sẽ kết thúc vào ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống ngày 19 tháng 05 năm 2024.

Để theo học lớp Giáo Lý, xin đến ghi danh tại văn phòng Gíao Xứ Mẹ Hằng Cứu Giúp.

 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com