KGD - Thời gian học và sinh hoạt vào mỗi Chúa Nhật / Sunday Schedule

 9:15am - 10:30am                 Giáo Lý Classes (1st–10th)

 10:45am - 11:45am                Việt Ngữ Classes (all grades)

 Noon Thánh Lễ Thiếu Nhi / Youth Mass 

 1:45pm – 3:00pm                  TNTT + Việt Ngữ Classes (những em không sinh hoạt TNTT)

 3:15pm - 4:30pm                 Giáo Lý Classes (1st–10th)

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com