Hỏi : Nhân tưởng niệm Chúa Kitô chết và sống lại,  xin cha giải thích : nếu phép rửa đã tha hết mọi tội rồi và nhất là Chúa đã chết để cứu chuộc cho loài người, như vậy đã đủ để được cứu rỗi chưa, hay còn phải làm gì nữa ?

Trả lời : Thiên Chúa là Cha nhân lành. Người muốn " cho mọi người được cứu rỗi và nhận biết chân lý." ( 1 Tm 2 :4). Cụ thể, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, xuống trần gian làm Con Người để " hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho muôn người." ( Mt 20:28).
Giáo Hội cũng dạy rằng : "Chúa Kitô đã chết cho tất cả mọi người, không trừ một ai. Công Đồng Quiercy (năm 833, DS 624) đã dạy rằng : không có,  đã không có và sẽ không có người nào mà không được Chúa Kitô chịu đau khổ vì mình"( x. SGLGHCG, số 605).
Như thế vấn đề cứu rỗi cho con người là điều chắc chắn mà mọi tịn hữu Chúa Kitô phải tin và hy vọng căn cứ vào lời Chúa và lời dạy trên đây  của Giáo Hội .

Tuy nhiên, cho được hưởng công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô, con  người cần  phải có những điều kiện sau đây:

I- Trước hết, phải được tái sinh qua Phép rửa vì " ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ.  Còn ai không tin sẽ bị kết án." ( Mc 16:16) . Lại nữa : " không ai có thể vào Nước Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần khí." ( Ga 3:5)
Trên đây là chính những lời Chúa Giêsu đã nới với các Tông Đồ và với ông già Ni-cô-đê-mô  xưa về tầm quan trọng và sự cần thiết phải lãnh nhận Phép rửa để được tái sinh trong sự sống mới sau khi con người cũ đã chết vì hậu quả của tội Nguyên Tổ (original sin).

  Tuy nhiên, cần nói thêm một lần nữa  ở đây là mặc dù Chúa nói như trên, nhưng lời Chúa cũng dành cho những người không biết Chúa và không  được rửa tội một lối thoát nếu họ rơi vào hoàn cảnh không được ai nói cho biết về Chúa và phép rửa mà Chúa dạy phải lãnh nhận để được vào Nước Trời. Nói rõ hơn,  những người đã sinh ra và chết  trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời,  hoặc ngay cả  sau khi Chúa sinh ra nhưng không được ai dạy bảo cho họ biết về Chúa  và về Phép rửa khiến họ không được rửa tội thì đó không phải là lỗi của họ, vì  " Làm sao họ tin Đấng họ không nghe ? Làm sao mà  nghe nếu không có ai rao giảng ? ...( Rm 10: 14). Nói cách khác,  không ai có thể tự mình nhận biết có Thiên Chúa mà không cần người khác giúp  lúc khởi đầu. Nhưng nếu họ đã  sống ngay lành theo tiếng nói của lương tâm hướng dẫn họ sống theo  đường lối của Chúa thì họ vẫn có thể  được cứu rỗi nhờ công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô, vì " Ngoài Người ( Chúa Kitô) ra, không ai đem lại ơn cứu độ ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ." ( Cv 4: 12; 1Tm 2: 5; SGLGHCG số 1281, Lumen Gentium, số 16 ) .

  Nói khác đi, công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô được áp dụng không những  cho những người đã nhận biết Chúa và được rửa tội mà còn  cho cả những người không được biết Chúa và không được rửa tội  vì không ai dạy cho họ biết. Đó là trường hợp của tổ tiên Việt Nam và các dân  tộc khác trên thế  giới đã sinh ra và chết  đi trước khi Chúa Cứu Thế Giêsu ra đời, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và chết trên thập giá để đền tội thay cho nhân loại. Những người này không biết Chúa và không được lãnh phép  Rửa  thì đó  hoàn toàn

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com