MỪNG BỔN MẠNG BAN GIÚP LỄ VÀ BAN TRẬT TỰ (29/9)
 
Thứ sáu 29/9 là Lễ kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, và Raphael. Giáo xứ gửi lời chúc mừng bổn mạng Ban Giúp Lễ và Ban Trật Tự. Nguyện xin Chúa qua lời cầu bầu của các Tổng Lãnh Thiên Thần ban cho các anh chị, các con giúp Lễ nhiều hồng ân, vui khỏe, và luôn hăng say phục vụ Chúa trong gia đình Giáo xứ.
 
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com