THÁNG 11: TƯỞNG NHỚ CÁC LINH HỒN NƠI LUYỆN NGỤC

November: In Remembrance of the Souls in Purgatory † Sách Toát Yếu Giáo Lý Giáo Hội Công Giáo số 210 và 211 nói: (1) Luyện ngục là tình trạng của những người chết trong tình thân với Thiên Chúa, nhưng, dù đã được bảo đảm ơn cứu độ vĩnh cửu, họ còn cần thanh luyện trước khi được hưởng hạnh phúc thiên đàng; (2) Nhờ sự “các thánh thông công” các tín hữu còn lữ hành trên trần gian, có thể giúp đỡ các linh hồn nơi luyện ngục, bằng cách dâng lời cầu nguyện, đặc biệt là thánh lễ, và tất cả những việc bố thí, ân xá cùng những việc hãm mình để cầu cho họ.

† Compendium of the Catechism of the Catholic Church states: “Purgatory is the state of those who die in God’s friendship, assured of their eternal salvation, but who still have need of purification to enter into the happiness of heaven. Because of the communion of saints, the faithful who are still pilgrims on earth are able to help the souls in purgatory by offering prayers in suffrage for them, especially the Eucharistic sacrifice. They also help them by almsgiving, indulgences, and works of penance.” (nos. 210 & 211).

 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com