BISHOP ANNUAL APPEAL 2024:

Hằng năm vào cuối tháng 1, Giáo phận Dallas có chương trình Gây Quỹ Mục Vụ (Bishop’s Annual Appeal) để tài trợ cho các giáo xứ và các chương trình mục vụ của Giáo phận.
 
Vì thế, sau bài giảng sẽ có người trong hội đồng tài chánh hướng dẫn điều đơn hứa dâng cúng. Trong tuần này, các cá nhân và gia đình hãy về nhà cầu nguyện và chuẩn bị điền vào Phiếu Hứa Dâng Cúng số tiền mình muốn đóng góp.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com