MÙA CHAY 2024:
 
Trong Mùa Chay, ngoài các việc thực hành truyền thống là ăn chay, hãm mình và cầu nguyên, Giáo xứ chúng ta có chương trình bác ái giúp người nghèo. Những ai có ý muốn giúp cho người nghèo thì có thể để dành ra 1 Mỹ kim mỗi ngày trong suốt 40 ngày Mùa Chay, rồi đưa lại cho Giáo xứ, xin bỏ vào 1 trong 2 thùng dưới cuối nhà thờ. Các phong bì có ghi $40 giúp cho người nghèo đã để sẵn dưới cuối nhà thờ, những ai muốn làm bác ái thì có thể lấy về.
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com