CHẦU HẰNG TUẦN MỖI THỨ SÁU, SAU THÁNH LỄ 7PM:
 
Giáo xứ sẽ có chương trình Chầu Hằng Tuần mỗi thứ Sáu, sau Thánh Lễ 7pm, do các Đoàn Thể và Ban Ngành đảm trách. Kính mời cộng đoàn tham dự để tỏ lòng yêu mến và tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể, nguồn mạch sống và sức mạnh cho tâm hồn.
 
 
THÁNG 06
  
- Thứ Sáu, ngày 14/6: Ban Dự Bị Hôn Nhân
 
- Thứ Sáu, ngày 21/6: Phong Trào Cursillo
- Thứ Sáu, ngày 28/ 6: CT Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
 
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com