Hỏi (chi tiết): 

   Cách dịch chữ PRO MULTIS trong công thức Truyền Phép Máu Thánh?

 
Đáp: 

Thánh Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích đã ra một thư chung ngày 17.10.2006, đăng trên tập san Notitiae số 481-482, tháng 09-10.2006, trang 441-458 (gồm 07 ngôn ngữ khác nhau). Chúng tôi xin tóm tắt nội dung thư chung:

Sau khi tham khảo ý kiến các Hội Đồng Giám Mục về cách dịch thuật ngữ pro multis trong công thức Truyền Phép Máu Thánh, Thánh Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích và Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã đúc kết và đệ trình Đức Giáo Hoàng. Theo chỉ thị của Ngài, Thánh Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích thông báo cho các Hội Đồng Giám Mục:

1- Thuật ngữ pro multis trong công thức Truyền Phép đã được sử dụng trong bản văn Latinh của Nghi Lễ Roma từ những thế kỷ đầu. Khoãng 30 năm gần đây, một vài bản văn tiếng địa phương được Toà Thánh phê chuẩn; trong đó, thuật ngữ pro multis được dịch theo hướng giải thích là “cho mọi người”, “for all”, “per tutti”…

2- Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin đã công bố rõ ràng là Thánh lễ vẫn thành sự khi linh mục sử dụng bản văn được Toà Thánh phê chuẩn với cách dịch “cho mọi người” . Công thức “cho mọi người” rõ ràng phù hợp với một cách giải thích đúng đắn về ý định của Chúa Giêsu theo văn mạch. Đức Kitô đã chết trên thập giá cho mọi người, cả nam lẫn nữ, là một tín điều (x. Ga 11, 52; 2 Cr 5, 14-15; Tt 2, 11; 1 Ga 2, 2).

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com