• 09/03: Thứ Năm
  • Thứ Năm Đầu Tháng – Chầu Chung – 7:45Pm – 10:00PM
    
 • 09/04: Thứ Sáu
  • Thứ Sáu Đầu Tháng – Đền Tạ Thánh Tâm: 6:30PM
    
 • 09/05: Thứ Bảy
  • Thứ Bảy Đầu Tháng – Thánh Lễ 8:00AM
  • Hướng dẫn Rửa Tội trẻ em.
    
 • 09/12: Thứ Bảy
  • Rửa Tội trẻ em – 4:00PM
  • QUYÊN TIÊN II GIÚP ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO HOA KỲ
    
 • 09/13: Chúa Nhật
  • QUYÊN TIỀN II GIÚP ĐẠI HỌC CÔNG GIÁO HOA KỲ
    
 • 09/22: Thứ Ba
  • Ghi danh lớp ESL
    
 • 09/24: Thứ Năm
  • Khai Giảng lớp ESL
    
 •  09/29: Thứ Ba
  • Tổn lãnh Thiên Thần Grabriel, Michael, Rafael
  •  Bổn Mạng Ban Trật Tự và Ban Gíúp Lễ
    
 • 09/30: Thứ Tư
  • Thánh Giêrônimô – Bồn Mạng Ban Đọc Sách Thánh
    
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com