11/01: Lễ Các Thánh Nam Nữ
           Đổi Giờ - LUI LẠI 1 GIỜ
11/02: Lễ Các Đẳng Linh Hồn – 7:00AM, 9:AM (tại nhà Bình An), 7:00PM.
11/05: Thứ Năm Đầu Tháng – Chầu chung – 7:45PM – 10:30PM
11/06: Thứ Sáu Đầu Tháng – Đền Tạ Thánh Tâm: 6:30PM
11/07: Thứ Bảy Đầu Tháng – Thánh Lễ 8AM
            QUYÊN TIỀN II – GIÚP VIỆC BÁC ÁI GIÁO PHẬN DALLAS
           *Hướng dẫn Rửa Tội trẻ em: 7:PM
11/08: QUYÊN TIỀN II – GIÚP VIỆC BÁC ÁI GIÁO PHẬN DALLAS
11/14: Rửa tội trẻ em: 4:00PM
11/24: Lễ các thánh Tử Đạo
11/26: Lễ Tạ Ơn – Thanksgiving
            Mừng Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam: 10:00AM
11/30: Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời:
 9:00AM tại Nhà Bình An
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com