CHÚC MỪNG VÀ TRI ÂN

  Giáo xứ hân hoan chúc mừng:
- Giáo khu 8 đã có Tân Trưởng Khu là Ông Trần Duy Điền, thuộc Thành phố Rowlett. 
- Giáo khu 3 đã có Tân Trưởng Khu là ông Nguyễn Hữu Tính thuộc thành phố Garland.
  Ngoài việc góp phần giúp thăng tiến đời sống thiêng liêng đạo đức chung của Giáo xứ, Trưởng Khu còn xây dựng tình hiệp thông liên kết các gia đình với nhau trong những trường hợp quan hôn tang chế... Khi cần đọc kinh Tôn Vương, cầu bình an gia đình, giỗ chạp... xin vui lòng liên lạc với Trưởng Khu. Giáo xứ cũng trân trọng ghi nhận công lao đóng góp và lòng nhiệt thành phục vụ của các Cựu Trưởng Khu Nguyễn Thành Trung và Nguyễn Hữu Đào trong nhiều năm  qua. Xin Thiên Chúa qua bàn tay dịu hiền của Đức Mẹ Maria tiếp tục chúc lành và gìn giữ mọi người trong tình thương yêu hiệp nhất.
 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com