Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 17/3 trong Tuần 2 Mùa Chay năm C.

- Thứ Hai 18/3. Lễ Thánh Xirilô Giêrusalem, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh.

- Thứ Ba 19/3. Lễ Thánh Cả Giuse. Lễ Trọng. Bổn mạng các Gia trưởng. Bổn mạng Giáo khu 2 & Giáo khu 11.

- Thứ Tư 20/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.

- Thứ Năm 21/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.

- Thứ Sáu 22/3 trong Tuần 2 Mùa Chay.

- Thứ Bảy 23/3 trong Tuần 2 Mùa Chay. Kiêng Thịt.  Lễ Thánh Tu-ri-bi-ô Mô-grô-vi-khô, Giám mục.

- Chúa Nhật 24/3 trong Tuần 3 Mùa Chay năm C.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com