Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 15/9. Chúa nhật Tuần 24 Thường niên năm C. Chúa Nhật Giáo Lý.

- Thứ Hai16/9. Lễ các Thánh Cornêliô, Giáo hoàng & Cyprianô, Giám mục Tử đạo. Lễ Nhớ.

- Thứ Ba 17/9. Lễ Thánh Rôbéctô Bellaminô, Giám mục & Tiến sĩ Hội thánh.

- Thứ Tư 18/9 trong Tuần 24 Thường niên.

- Thứ Năm 19/9. Lễ Thánh Gianuariô, Giám mục, Tử đạo.

- Thứ Sáu 20/9. Lễ Thánh Anrê Kim Tae-gon, Linh mục & Các Bạn Tử đạo Hàn quốc. Lễ Nhớ.

- Thứ Bảy 14/9. Lễ Thánh Mátthêu Tông đồ, Thánh sử. Lễ Kính.

- Chúa nhật 15/9. Chúa nhật Tuần 25 Thường niên năm C. 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com