Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 13/1. Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa năm C.

- Thứ Hai 14/1 trong Tuần 1 Mùa Thường Niên năm C.

- Thứ Ba 15/1 trong Tuần 1 Mùa Thường Niên.

- Thứ Tư 16/1 trong Tuần 1 Mùa Thường Niên.

- Thứ Năm 17/1. Lễ Thánh Antôn, Viện phụ. Lễ Nhớ.

- Thứ Sáu 18/1. Bắt đầu Tuần Lễ Cầu Nguyện Cho Sự Hiệp Nhất Kitô Hữu (18-25/1).

- Thứ Bảy 19/1 trong Tuần 1 Mùa Thường Niên.

- Chúa Nhật 20/1 trong Tuần 2 Mùa Thường niên năm C.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com