Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 4/11 trong Tuần 31 Thường niên năm B. Bắt đầu Tuần Lễ Toàn Quốc Ý Thức Về Ơn Gọi (4-10/11).

- Thứ Hai 5/11 trong Tuần 31 Thường niên.

- Thứ Ba 6/11 trong Tuần 31 Thường niên.

- Thứ Tư 7/11 trong Tuần 31 Thường niên.

- Thứ Năm 8/11 trong Tuần 31 Thường niên.

- Thứ Sáu 9/11. Lễ Thánh hiến Đền thờ Latêranô. Lễ Kính. Kỷ niệm Ngày Thành lập Dòng Chúa Cứu Thế (1732). Kết Tuần Lễ Toàn Quốc Ý Thức Về Ơn Gọi.

- Thứ Bảy 10/11. Lễ Thánh Lêô Cả, Giáo hoàng & Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ. Biệt kính Đức Mẹ.

- Chúa Nhật 11/11 trong Tuần 32 Thường niên năm B.

           Quyên tiền lần 2 cho Cơ Quan Bác Ái Công Giáo 

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com