Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 17/11. Chúa nhật Tuần 33 Thường niên năm C. Ngày Thế Giới Người Nghèo lần thứ 3.

- Thứ Hai 18/11. Lễ Cung hiến các Đền thờ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô.; Lễ Thánh Rose Philippine Duchesne, Trinh nữ.

- Thứ Ba 19/11 trong Tuần 33 Thường niên.

- Thứ Tư 20/11 trong Tuần 33 Thường niên.

- Thứ Năm 21/11. Lễ Đức Mẹ Dâng mình vào Đền thờ. Lễ Nhớ.

- Thứ Sáu 22/11. Lễ Thánh Cêcilia, Trinh nữ, Tử đạo. Lễ Nhớ.

- Thứ Bảy 23/11. Lễ Thánh Clêmentê I, Giáo hoàng, Tử đạo; Thánh Côlumban, Viện phụ; Chân phước Miguel Augustin Pro, Linh mục, Tử đạo.

 - Chúa nhật 24/11. Lễ Chúa Kitô, Vua Vũ trụ.

    Quyên tiền lần 2 cho Chiến Dịch Phát Triển Nhân Bản Công Giáo.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com