Lịch Trình Sinh Hoạt

- Chúa Nhật 25/6 trong Tuần 12 Mùa Thường niên năm A. Giáo xứ mừng Lễ Bổn mạng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bắt đầu 1 năm cử hành kỷ niệm 25 năm Giáo xứ được thành lập.

Quyên tiền lần 2 cho Quỹ Bác ái Giáo hoàng “Đồng Xu Thánh Phêrô” (Peter’s Pence Collection)

- Thứ Hai 26/6 trong Tuần 12 Thường niên.

- Thứ Ba 27/6. Lễ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn mạng Giáo xứ. Lễ Kính. Lễ Thánh Xirilô Alexandira, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh.

- Thứ Tư 28/6. Lễ Thánh Irênê, Giám mục, Tử đạo.

- Thứ Năm 29/6. Lễ Thánh Phêrô & Thánh Phaolô Tông đồ. Lễ Trọng.

- Thứ Sáu 30/6. Lễ Các Thánh Tử đạo Rôma Tiên khởi.

- Thứ Bảy 1/7. Lễ Thánh Junipêrô Serra, Linh mục.

- Chúa Nhật 2/7 trong Tuần 13 Thường niên năm A.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com