Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 16/2.  Chúa nhật VI Mùa Thường niên năm A.

- Thứ Hai 17/2. Lễ Bảy Thánh Lập Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ.

- Thứ Ba 18/2 trong Tuần VI Thường niên

- Thứ Tư 19/2 trong Tuần VI Thường niên.

- Thứ Năm 20/2 trong Tuần VI Thường niên.

- Thứ Sáu 21/2. Lễ Thánh Phêrô Đaminanô.

- Thứ Bảy 22/2. Lễ Lập Tông tòa Thánh Phêrô. Lễ Kính.

- Chúa nhật 23/2. Chúa nhật VII Mùa Thường niên năm A.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com