Lịch Trình Sinh Hoạt

- Chúa Nhật 13/8. Chúa nhật 19 Thường niên năm A.

- Thứ Hai 14/8. Lễ Thánh Maximilianô Kolbe, Linh mục & Các Bạn Tử đạo. Lễ Nhớ.

- Thứ Ba 15/8. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời. Lễ Trọng Buộc.

- Thứ Tư 16/8. Lễ Thánh Stêphanô Hungary.

- Thứ Năm 17/8 trong Tuần 19 Thường niên.

- Thứ Sáu 18/8 trong Tuần 19 Thường niên.

- Thứ Bảy 19/8. Lễ Thánh Gioan Ơđê.

- Chúa Nhật 20/8. Chúa nhật 20 Thường niên năm A.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com