Lịch Sinh Hoạt Phụng Vụ

- Chúa Nhật 14/7. Chúa nhật Tuần 15 Thường niên năm C.

- Thứ Hai 15/7. Lễ Thánh Bônaventura, Giám mục, Tiến sĩ Hội thánh. Lễ Nhớ.

- Thứ Ba 16/7. Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô.

- Thứ Tư 17/7 trong Tuần 15 Thường niên.

- Thứ Năm 18/7. Lễ Thánh Camilô đệ Lêli, Linh mục.  

- Thứ Sáu 19/7 trong Tuần 15 Thường niên.

- Thứ Bảy 20/7. Lễ Thánh Apôlinaris, Giám mục, Tử đạo.

- Chúa nhật 21/7. Chúa nhật Tuần 16 Thường niên năm C.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com