Hỏi:

  Nhân Mùa Chay, xin cha giải thích ý nghĩa  việc  Giuđa phản bội,  người trộm lành sám hối   và Phêrô chối Chúa như được ghi lại trong trong các Tin Mừng.

Trả lời:

  Mùa chay là thời điểm thuận lợi nhất để Giáo Hội mời gọi con cái mình suy niệm sâu xa hơn nữa về tình thương bao la của Thiên Chúa thể hiện nơi Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng chịu mọi đau khổ, sỉ nhục và chết trên thập giá để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội và có hy vọng được sống  hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa trên Nước Trời .

  Mùa chay cũng là mùa sám hối, thúc dục mọi tín hữu  nhìn nhận tội lỗi đã phạm để xin Chúa nhân lành khoan dung thứ tha vì Người  "muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý”. ( 1Tm 2:4)

  Thiên Chúa là Cha rất nhân lành. Người “chậm giận và giầu tình thương”. Vì thế, ai có lòng trông cậy và kêu xin thì dù cho tội lỗi đến  đâu cũng sẽ được tha thứ. Chỉ có sự tuyệt vọng, không còn muốn xin Chúa thương xót tha thứ nữa mới làm bế tắc tình thương bao la của Thiên Chúa cho con người mà thôi.

  Sau đây là nhũng bài học ta có thể rút ra từ việc Phêrô chối Thầy, Giuđa bán Chúa và người trộm lành sám hối.

  Tin Mừng Matthêu, Marcô, Luca và Gioan đều ghi lai sự kin Phêrô chối Thầy, Giuđa Ít-ca-ri-ốt , một trong 12 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã phản bội Thầy, bán Thầy và tuyệt vọng đến mức treo cổ tự tử sau đó (Mt 27: 5).

  Riêng Tin Mừng Luca ghi lại sự kiên "Người gian phi sám hối và được vào Thiên Đàng với Chúa Giêsu”.

  1- Trường hợp của Giuda

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com