Chúc Mừng Tân Linh Mục Phêrô Trần John Duy

Cộng Đoàn Dân Chúa giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hân hoan chúc mừng tân Linh Mục Phêrô Trần John Duy, thuộc Dòng Truyền giáo Ngôi Lời.  Thánh lễ truyền chức sẽ được cử hành vào ngày 21/5/2011 tại Nguyện Đường Chúa Thánh Linh, Techny, Illinois.

Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ ban cho cha muôn ơn lành hồn xác.  Và xin Chúa Thánh Linh ban ơn khôn ngoan và hướng dẫn cha trên đường phục vụ giáo hội. 

Thánh lễ Tạ Ơn sẽ được tổ chức tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào lúc 10 giờ sáng ngày 29/5/2011. Sau thánh lễ, kính mời quí vị đại diện các hội đoàn, ban ngành và quí vị có thiệp mời đến tham dự tiệc mừng tại Hội Quán.

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com