1.  Từ thời các Thánh Tông Đồ đến nay, 2012, Hội Thánh đã công bố bao nhiêu Tín Điều?

  Tín Điều của Hội Thánh Công Giáo là những giáo huấn, hệ thống tư tưởng liên hệ đến đức tin, và chân lý được mạc khải đã được Giáo hội chấp thuận và lưu truyền đến các tín hữu để chấp nhận và tuân phục. Tính cho đến năm 1974 đã có trên 418 Tín Điều được lưu truyền, dựa theo công trình nghiên cứu của Tiến sĩ Ludwig Ott, được ghi nhận trong quyển "Fundamentals of Catholic Dogma".

2.  Tội Tổ Tông có nằm trong số các Tín Điều ấy?

  Tổng hợp của các Tín Điều được phân loại và chia ra từng phần nhỏ chính xác để dễ theo dõi, thông hiểu và tuân phục. Theo đó tín điều đầu tiên hết là: Những Mạc Khải Chung (General Revelation) từ Thiên Chúa đã kết thúc với Chúa Kitô và các Thánh Tông Đồ (1. With Christ and the Apostles General Revelation concluded). Sau đó những tín điều kế tiếp được phân loại để bày tỏ về bản thể của Thiên Chúa, Chúa Ba Ngôi, về Đức Mẹ, Ân Sủng, Hội Thánh, Bí Tích, Thánh Thể,.v.v. 

   Trong phần "Công Trình Sáng Tạo Thánh Thiêng" (Divine Work of Creation) có đề cập đến nhiều tín điều về Tội Tổ Tông hay Tội Nguyên Tổ. Trong phần này có 14 tín điều trực tiếp liên hệ đến căn bản và những yếu tố hệ trọng liên quan đến Tội Tổ Tông (Tín Điều #81 đến #94).
   
3.  Ông Bà Nguyên Tổ đã phạm tội Bất Tuân với Đng Tạo Dựng, đương nhiên phải lãnh hậu quả việc họ làm: “Ai Làm Nấy Chịu” là phải đạo làm người! Sao Thiên Chúa được biết là Đấng-Chí-Công và Đầy-Lòng-Thương-Xót nỡ lòng nào phạt hậu duệ của hai ông bà…dài dài cho tới tận thế ?  
 
  Khi thông hiểu và tin những tín điều vừa kể ở trên, chúng ta mới thấy rõ những hệ lụy và nhân quả gây ra bởi lòng bất tuân của ông bà nguyên tổ. Trước khi sa ngã, ông A dông được ưu đãi với Ơn Thánh Hoá (Sanctifying Grace). Ân sủng này được ban truyền cho ông v
Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com