Hỏi:  Xin cha giải thích rõ những tội  nghịch điểu răn thứ nhất phải tránh. 

 

Trả lời:

Điều răn thứ Nhất dạy chúng ta phải thờ phượng một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự để được cứu rỗi và hưởng Thánh Nhan Người trên Nước Trời mai sau. Phải thờ lậy Chúa vì đức tin đã cho ta xác tín Người là Đấng đã tạo dựng muôn loài muôn vật hữu hình cũng như vô hình, trong đó đặc biệt có con người là tạo vật được dựng nên "theo hình ảnh của Chúa" với hai đặc tính có lý trí và ý muốn tự do (free will) mà không một  tạo vật nào khác có được.

  Qua Ông Mô-sê, Thiên Chúa đã nói với dân Do Thái xưa kia như sau:

  “Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi Ai cập, khỏi cảnh nô lệ. Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với Ta…” (Đnl 5:6-7)

  Trên đây là nội dung Điều Răn thứ nhất trong bản Thập Điều (Decalogue) mà Thiên Chúa đã trao cho Ông Môsê để truyền lại cho dân Do thái  tuân giữ như Giao Ước của Người với họ để họ được chúc phúc và được sống muôn đời (Đnl 5). Mười Điều Răn này vẫn được áp dụng cho dân Chúa từ thời Cựu Ước cho đến ngày nay. Nhưng cần phải nói ngay ở đây một lần nữa là sở dĩ Thiên Chúa truyền Lề Luật cho con người tuân giữ là vì phúc lợi của con người chứ tuyệt đối không phải vì lợi lộc nào của Chúa, khiến Người phải ngăn cấm con người không được làm hay phải làm những  điều ghi trong  Mười Điều Răn mà con người phải thi hành để được chúc phúc.

  Chúa Giêsu đã nhắc lại điều răn thứ nhất và cũng là điều răn  quan trọng nhất  khi Chúa trả lời cho một  luật sĩ thuộc nhóm Pharisi và Xa đốc xưa kia như sau:

  “ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết  lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất.” (Mt 22: 37-38). 

  Yêu mến một mình Thiên Chúa trên hết mọi sự có nghĩa là chỉ tôn thờ và yêu mến Người trên hết mọi thần linh khác của những người không chia sẻ một niềm tin với người tín hữu Chúa Kitô trong Giáo Hội Công Giáo. Nói khác đi, là tín hữu Công giáo thì không được tin và kêu cầu đến một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa Ba Ngôi ra. Chỉ có Ngài là Thiên Chúa duy nhất, Đấng cầm quyền cại trị vũ trụ và sự sống của mọi tạo vật, và nhất là đã cứu chuộc

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com