Hỏi: Thưa cha tầm quan trọng của Bí Tích Hòa Giải như thế nào?

Trả Lời:  Bí tích hòa giải (reconciliation) là một trong các bí tích ban ơn cứu độ rất quan trọng và cần thiết mà Chúa Kitô đã trao cho các Tông Đồ trước tiên và cho Giáo Hội ngày nay cử hành để ban ơn tha thứ của Chúa cho các hối nhân còn tin tưởng nơi lòng thương xót tha thứ của Chúa. 

   Thật vậy, sau khi từ cõi chết sống lại và hiện ra với các Tông Đồ, Chúa Kitô đã nói với các ông như sau:  

   “Anh em tha cho ai, thì người ấy được tha 

     Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ (Ga 20: 23)  

     Trước khi thọ nạn thập giá, Chúa Giêsu cũng đã trao quyền tha tội cho Phêrô, sau khi môn đệ này tuyên xưng Chúa là, “Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16: 16) 

   “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất anh cầm buộc điều gì Trên Trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất anh tháo cởi điều

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com