Khôn ngoan là một quà tặng quí giá của Chúa Thánh Thần ban cho những ai thành tâm muốn lãnh nhận bí tích Thêm sức, là bí tích trưởng thành Kitô Giáo (Christian maturity) để nhờ đó người tín hữu biết sống đức tin và làm nhân chúng cho Chúa Kitô trong trần  cách hữu hiệu. Nói rõ hơn, nếu không có ơn khôn ngoan soi sáng của Chúa Thánh Thần thì Giáo Hội không thể đứng vững, tăng trưởng, và hoàn hảo hơn như ngày nay được.

  Vì thế, thật cần thiết cho mọi người tìn hứu chúng ta phải xin Chúa Thánh Linh ban cho ơn quí giá này.

  Xưa kia Vua Sa-lô-môn, con vua Đavit, chỉ xin Chúa cho được thần trí khôn ngoan và ca tụng ơn quí trọng này như sau:

        “Vậy tôi nguyện xin, và Thiên Chúa đã ban cho tôi sự hiểu biết

          Tôi kêu cầu và thần khí Đức Khôn Ngoan đã đến với tôi

                   Đức Khôn Ngoan tôi đã quí trọng

                 còn hơn cả vương trượng, ngai vàng

                     đối với tôi, trân châu bảo ngọc

                 chẳng sánh được với Đức Khôn ngoan

            Và vàng trên cả thế giới, so với Đức Khôn Ngoan

                             Cũng chỉ là cát bụi.

                     Và bạc, so với Đức Khôn Ngoan

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp | Privacy Policy | Terms of Use
2121 W. Apollo Rd., Garland, TX 75044 | Tel: (972) 414-7073 | E-mail: dmhcggarland@gmail.com